China Restaurant Fuzhou Garden

Inh.: Qiuquan Jiang

Schieffelingsweg 12
53123 Bonn
fuzhougarden@gmail.com
www.fuzhougarden-bonn.de
Tel.: 0228-61 68 98
Fax: 0228-61 99 301

 

USt ID: 206/5145/2113 

Finanzamt Bonn